حجاب فاطمی

حجاب فاطمی
بانو! چـادر تو تـاج بنـدگـی ات است …
سنـد زهـرایی بـودنـت را امضــا میکنـد …!
طعنـه هـا دلسردت نکنـد …
بـا افتخـار در کوچـه هـای شهـر قـدم بردار …!
نويسندگان
آخرين نظرات
  • ۷ خرداد ۹۵، ۰۳:۲۱ - خانم خونه
    افر ین

حکم "حجاب" از دیدگاه مراجع تقلید


کی از مهم ترین مسائلی که از ضروریات و شعائر اساسی دین مبین اسلام محسوب می شود و در روایات مربوط به آخرالزمان چهره بسیار نامطلوبی برای آن ترسیم شده است مسئله “حجاب و عفت زنان” در جامعه و یا در میان نامحرمان است.
 
به گزارش«زن فردا»؛ در این نوشته تلاش می کنیم احکام مربوط به حجاب و عفت یک زن مسلمان را از نظر مراجع معاصر که هر یک از زنان و دختران مسلمان در هر درجه و مقامی که باشند، موظف به تقلید از آنها هستند بیان کنیم.
 
امام خمینی (ره)
 
اصل حکم حجاب از ضروریات است و منکر آن حکم منکر ضروری را دارد و منکر ضروری محکوم کیفر است مگر اینکه معلوم باشد منکر خدا یا رسول نیست.
 
آیت الله خامنه ای
 
اصل حجاب ضروری دین است ولی بعضی فروع آن ممکن است ضروری نباشد و بی اعتنایی به اصل حجاب و عدم رعایت آن معصیت و گناه است.
 
آیت الله بهجت
 
بی اعتنایی به حجاب گناه است و داشتن حجاب واجب است.
 
آیت الله تبریزی
 
اصل حجاب برای زنان از ضروریات دین است و حکم کسانی که به آن بی اعتنایی نمایند حکم بی اعتنایی به سایر تکالیف دینی است.
 
آیت الله صافی
 
اصل وجوب حجاب فی الجمله از ضروریات اسلام است و منکر آن مرتد است ولی به اعتنایی به آن با عدم انکار وجوب ان باعث فسق است.
 
آیت الله سیستانی
 
اصل حجاب از مسلمات شریعت است و در قرآن امده است ولی کسانی که توجه به وضوح آن ندارند انکار آن مستلزم انکار نبوت  نیست و بی اعتنایی عملی گناه است.
 
آیت الله مکارم
 
حجاب از ضروریات دین است ولی انکار آن برای کسانی که از ضروری بودن آن آگاهی ندارند موجب ارتداد نمی شود.
 
آیت الله اردبیلی
 
اصل لزوم حجاب برای زن از ضروریات اسلام است هر چند بعضی از جزئیات آن از ضروریات نیست.آیا نمایان بودن حجم مو از زیر چادر حرام است؟


نمایان بودن حجم مو از زیر چادر یا روسری و برجسته ساختن آن حرام است.


امام / آیت الله بهجت / آیت الله مکارم / آیت الله صافی / آیت الله سیستانی

منبع:سایت حریم آسمانیمحدوده پوشش بدن و موی زنان در میان نامحرمان

امام خمینی (ره)

زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلکه احتیاط واجب آن است که بدن وموی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می فهمد وبه حدی رسیده که مورد نظر شهوانی است بپوشاند.
 
آیت الله گلپایگانی
 
زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلکه احتیاط واجب آن است که از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می فهمد و از نگاه کردن تحریک و تهییج شهوت او عادتاً ممکن باشد بدن و موی خود را بپوشاند.
 
آیت الله بهجت

زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند اگر چه کمک به حرام و قصد لذتی در بین نباشد بلکه احتیاط واجب آن است که از پسر غیر بالغ که خوب و بد را می فهمد نیز خود را بپوشاند.
 
آیت الله سیستانی
 
زن باید موی سر و بدن (غیر از صورت و دستها) خود را از مرد نامحرم بپوشاند و احتیاط لازم آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده ولی خوب و بد را می فهمد و احتمال می رود که نگاهش به بدن زن موجب تحریک شهوتش شود بپوشاند ولی زن می تواند صورت و دستهایش را تا مچ از مرد نامحرم نپوشاند مگر در صورتیکه بترسد به حرام بیفتد یا به قصد مبتلا کردن مرد به نگاه حرام باشد که نپوشاند در این دو صورت جائز نیست.
 
آیت الله مکارم
 
واجب است زن بدن و موی خود را از نامحرم بپوشاند و احتیاط مستحب آن است که از پسر نابالغ که خوب و بد را بفهمد و به حدی رسیده که مورد نظر شهوانی است مستور دارد ولی پوشانیدن صورت و دستها تا مچ واجب نیست.
 
آیت الله اردبیلی
 
زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشاند بلکه احتیاط ان است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده اما خوب و بد را می فهمد و به حدی رسیده که ممکن است به قصد لذت نگاه کند بپوشاند لکن پوشاندن صورت و دستها تا مچ اگر به قصد نشان دادن به مردها و لذت بردن انها نباشد لازم نیست هر چند خوب است ولی بنابر احتیاط قدمهای خود را بپوشاند.